Thông Báo Tạm Dừng Sự Kiện: Quần Hùng Tranh Đoạt Thiên Niên Thảo !

Quý bằng hữu thân mến:

Sự Kiện: Quần Hùng Tranh Đoạt Thiên Niên Thảo sẽ được tạm đóng do nhiều số lượng bằng hữu chưa biết cách tham gia cũng như tân thủ đang ngày đêm khổ luyện võ công chưa có thời gian để tham gia sự kiện , nên sự kiện sẽ được tạm đóng và dời lại sau . 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010