[Kết Quả] Truy tìm Tài Phú Tháng 10 – Hợp Long

Sau nhiều ngày tranh đoạt giữa các Đại Phú Hào máy chủ Bàn Long Kích cũng đến lúc hồi kết..

Bảng công bố Vang Danh Thiên Hạ đã kết thúc vào lúc 20h00 Ngày 25/10/2020

Phần Quà sẽ được trao vào ngày 26/10/2020

 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010